Βασική αρχή και δέσμευση της ILEP- CryoTech αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού της είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται πλήρως με τις δεδηλωμένες απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας και των στόχων της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ILEP- CryoTech:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 : 2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά την κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού της.
  • Επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ' επέκταση ολόκληρου του Σ.Δ.Π.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητά τους.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η ILEP- CryoTech αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για προεπισκόπηση των πιστοποιητικών μας.

ISO 9001 : 2015